Półki uginające się od książek? Nie tym razem! W tym miejscu znajdziesz dokumenty programowe, wytyczne oraz stanowiska instytucji zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 204-2020 (rpo wm2014-2020).
Zapraszamy do poznania podstaw funkcjonowania programu i ich wykładnię. Wszystko w jednym miejscu, specjalnie dla Ciebie! 

ikona żarówki ze znakiem zapytana- poznaj, ludzka głowa- zapamiętaj, dłonie w uścisku- wdrażaj

Sekcje podzieliliśmy na Program i jego szczegółowy opis, następnie wytyczne.
W drugiej części zamieściliśmy stanowiska instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO 2014-2020. 
Materiały zamieściliśmy tak, by ułatwić Ci ich zrozumienie:
 

 1. Program
 2. Wytyczne
 3. Rozporządzenia UE
 4. Rozporządzenia polskie
 5. Ustawy
 6. Stanowiska i interpretacje
 7. Interpretacje Instytucji Koordrdynującej Umowę Partnerstwa
  Rok 2017
  Rok 2016
 8. Interpretacje Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
  Rok 2020
  Rok 2019
  Rok 2017
  Rok 2016

 9. Interpretacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - IZ RPO WM 2014-2020
  Rok 2018
  Rok 2017
  Rok 2016
 10. Interpretacje Ministerstwa Finansów
  Rok 2016
 11. Interpretacje Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
  Rok 2022 


 
 

  PROGRAM

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
 2. Umowa Partnerstwa
 3. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
 

WYTYCZNE

 1. Wytyczne zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020
 2. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 - wraz z informacją o częściowym zawieszeniu.
 3. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020
 4. Wytyczne w zakresie w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014- 2020
 5. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
 6. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 7. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
 8. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 9. Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 - 2020
 10. Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej 2014-2020
 11. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020
 12. Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020
 13. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji
 14. Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
 15. Strategia komunikacji RPO WM na lata 2014-2020
 16. Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020
 17. Wytyczne w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020
 18. Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020
 19. Wytyczne dotyczące unikania konfliktów interesów i zarządzania takimi konfliktami na podstawie rozporządzenia finansowego (2021/C 121/01)


ROZPORZĄDZENIA UE

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
 3. Rozporządzenia Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
 4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
   

 ROZPORZĄDZENIA POLSKIE

 1. Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz.U. 2017 poz. 2367)
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z dnia 18 grudnia 2009 r.
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych z dnia 7 maja 2021 r. 

 
USTAWY

 1. Ustawa z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U.z 2022 poz. 1079)

 2. Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1063)
 3. Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325
 4. Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa) (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, 1544, z 2019 r. poz. 60, 730, 1572, 2020)
 5. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Pzp) (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
 6. Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429)
 7. Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)


STANOWISKA I INTERPRETACJE

INTERPRETACJE INSTYTUCJI KOORDYNUJĄCEJ UMOWĘ PARTNERSTWA

 ROK 2017

 1. Oznaczanie projektów zgodnie z wamaganiami zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji
 2. Stosowanie zasady konkurencyjności przed podpisaniem umowy o dofinansowanie
 3. Stosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień
 

ROK 2016

 1. Finansowanie zajęć dodatkowych w miejscach opieki dla dzieci do lat 3


INTERPRETACJE MINISTERSTWA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ        

ROK 2020

 1. Zbiór interpretacji przepisów Ustawy z 3 kwietnia 2020r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 z 3 kwietnia 2020r. - aktualizacja lipiec
 2. Zbiór interpretacji przepisów Ustawy z 3 kwietnia 2020r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 z 3 kwietnia 2020r. 
  
 ROK 2019
 1. Rozliczenie wsparcia związanego z organizacją staży lub praktyk zawodowych w projektach

 ROK 2017
 1. Obliczanie kosztu lunchu/obiadu/kolacji oraz przerwy kawowej w ramach projektu
  
 ROK 2016
 1. Zakończenie udziału w projekcie.
 2. Angażowanie i wynagradzanie opiekunów stażystów.
 3. Oznaczanie działań oraz materiałów informacyjno-promocyjnych


INTERPRETACJE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO- IZ RPO WM 2014-2020

 ROK 2018

 1. Realizacja projektu dot. opieki nad dziećmi do lat 3
   

  ROK 2017

 1. Pobieranie opłat od opiekunów prawnych dzieci w wieku do lat 3 jako wkładu własnego
 2. Finansowanie szkoleń dla niań
  
 ROK 2016
 1. Wyjaśnienie kwestii problemowych w ramach konkursu z RPMA.08.03.02-IP-14-001/16
 2. Wyjaśnienie kwestii problemowych w realizacji projektów pozakonkursowych PUP
 3. Mierzenie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w ramach Działania 8.2
 4. Oznakowania plakatem A3
 

INTERPRETACJE MINISTERSTWA FINANSÓW

 ROK 2016

 1. Rozliczanie wydatków w projekcie za pomocą metod uproszczonych
   

INTERPRETACJE MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

ROK 2022 

 1. Informacja w sprawie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w instytuacji opieki dla dzieci do lat 3:
  Dofinansowanie do pobytu dziecka w złobku - najważniejsze informacje
  Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki dla dzieci do lat
  Pytania i odpowiedzi dla rodziców - dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna
  Pytania i odpowiedzi dla podmiotów prowadzących instytucje opieki - dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna