Często zadawane pytania - RPO WM

 
Tu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z realizacją Działania 8.1, 8.2 i 8.3 Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Interpretacje Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa:

Interpretacja IK UP dotycząca zapisów Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

Stanowisko IK UP dotyczące stosowania zasady konkurencyjności opisanej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020

Stanowisko Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa dot. zapisów Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 w zakresie zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień.

Stanowisko Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa w zakresie wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w sprawie zakresu wydatków możliwych do kwalifikowania w ramach projektów.

Interpretacje Ministerstwa Rozwoju

Interpretacja Instytucji Zarządzającej PO WER dotycząca kosztu lunchu/obiadu/kolacji oraz przerwy kawowej w ramach projektu
Stanowisko Ministerstwa Rozwoju dot. zakończenia udziału w projekcie.
Stanowisko Ministerstwa Rozwoju w sprawie interpretacji zapisów dotyczących sposobu angażowania i wynagradzania opiekunów stażystów.
Stanowisko Ministerstwa Rozwoju w sprawie oznaczania działań oraz materiałów informacyjno-promocyjnych.

Interpretacje WUP w Warszawie - Instytucji Pośredniczącej RPO WM:

Najczęściej pojawiające się pytania w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA. 08.03.01-IP.02-14-001/17 z dnia 13.09.2017 r.
Najczęściej pojawiające się pytania w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA. 08.03.01-IP.02-14-001/16
Najczęściej pojawiające się pytania w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16 - wersja z dnia 19.09.2016 r.
Często zadawane pytania dla konkursu nr RPMA.08.02.00-IP.02-14-001/15 – Działanie 8.2
Często zadawane pytania do naboru wniosków - Działanie 8.1

Interpretacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie-  Instytucji Zarządzającej RPO WM:

Stanowisko IZ RPO WM dotyczące pobierania opłat od opiekunów prawnych dzieci w wieku do lat 3 jako wkładu własnego beneficjentów ramach konkursu nr RPMA. 08.03.01-IP.02-14-001/17 z Poddziałania 8.3.1 RPO WM 2014-2020
Stanowsiko Instytucji Zarządzającej RPO WM dotyczące wydatków związanych ze szkoleniami niań w ramach projektu z Poddziałania 8.3.1 RPO WM
Wyjaśnienia Instytucji Zarządzającej RPO WM dotyczące kwestii problemowych w ramach konkursu z Poddziałania 8.3.2 RPO WM
Interpretacja IZ RPO WM dotycząca realizacji projektów w ramach Działania 8.1
Interpretacja IZ RPO WM dotycząca sposobu mierzenia wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w ramach Działania 8.2 RPO WM
Interpretacja IZ RPO WM dotycząca oznakowania plakatem A3 

Interpretacje Ministerstwa Finansów

Interpretacja Ministerstwa Finansów w zakresie rozliczania wydatków w projekcie za pomocą metod uproszczonych.