Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021- 2027

Poszukujesz informacji o nowym programie unijnym dla Województwa Mazowieckiego Fundusze dla Mazowsza 2021-2027? 
Dobrze trafiłeś! W tym miejscu znajdziesz wytyczne i dokumenty programowe oraz akty krajowe i europejskie związane z realizacją programu FEM.
Zapraszamy do poznania podstaw funkcjonowania programu. Wszystko w jednym miejscu, specjalnie dla Ciebie!


Sekcje podzieliliśmy na Program i jego szczegółowy opis, następnie wytyczne. Materiały zamieściliśmy grupując je z podziałem na kategorie tematyczne tak, by ułatwić Ci ich zrozumienie. Oto lista poszczególnych rodzajów dokumentów:
 1. Program Fundusze dla Mazowsza
 2. Wytyczne
 3. Rozporządzenia UE
 4. Ustawy i rozporządzenia polskie
 5. Stanowiska i interpretacje


PROGRAM FUNDUSZE DLA MAZOWSZA
 1. Program Fundusze dla Mazowsza
 2. Umowa Partnerstwa
 3. Szczegółowy Opis Priorytetów FEM 2021-2027
   

WYTYCZNE
 1. Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027
 2. Wytyczne dotyczące wyboru projektów na lata 2021-2027
 3.  Wytyczne dotyczące realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027
 4. Wytyczne dotyczące kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021–2027
 5. Wytyczne dotyczące monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027
 6. Wytyczne dotyczące realizacji zasady partnerstwa na lata 2021-2027
 7. Wytyczne dotyczące wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2021-2027
 8. Wytyczne dotyczące warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027
 9. Wytyczne dotyczące warunków księgowania wydatków oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów polityki spójności na lata 2021-2027
 10. Wytyczne dotyczące korzystania z usług ekspertów w programach na lata 2021-2027
 11. Wytyczne dotyczące sposobu korygowania nieprawidłowych wydatków na lata 2021-2027 - wytyczne są stosowane od dnia ogłoszenia komunikatu ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski"
WYTYCZNE – ZASADY RÓWNOŚCIOWE I ZASADY WYNIKAJĄCE Z KARTY PRAW PODSTAWOWYCH UE
 1. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027
 2. Wytyczne dotyczące komitetów monitorujących na lata 2021-2027
 3. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012r.
 4. Wytyczne dotyczące zapewnienia poszanowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej przy wdrażaniu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych" (2016/C 269/01)
 5. Podręcznik wdrażania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w prawie i kształtowaniu polityki na szczeblu krajowym

 
WYTYCZNE – KOMUNIKACJA
 1. Księga Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021 – 2027
 2. Strategia komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027
 3. Wytyczne dotyczące informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027
 4. Podręcznik informacji i promocji
ROZPORZĄDZENIA UE
 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r., ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r., ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej, Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2039 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) nr 1303/2013 i (UE) 2021/1060 w odniesieniu do dodatkowej elastyczności w celu przeciwdziałania skutkom agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej FAST (Flexible Assistance for Territories – elastyczna pomoc dla terytoriów) – CARE
 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 5. Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 r.
 6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
 7. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
 8. Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami – z dnia 13 grudnia 2006 r.
 9. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.
 
USTAWY
 1.  KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 2. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (ustawa wdrożeniowa)
 3. Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania
 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  
 5. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 8. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 9. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 10. USTAWA z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
 11. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
 12. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  
 13. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 14. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
 15. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych.

ROZPORZĄDZENIA POLSKIE
 1. Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021-2027
 2. Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027
 3. Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 września 2022 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące


STANOWISKA I INTERPRETACJE

INTERPRETACJE MINISTERSTWA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ        

ROK 2023
 1. Komentarz do Rozporządzeń UE dla polityki spójności na lata 2021–2027
 2. Podręcznik MFIPR dot. zasad udzielania zamówień publicznych w ramach projektów unijnych 2021-2027.