Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VIII Działanie 8.3 Poddziałania 8.3.1 RPO WM