Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VIII Działanie 8.3 RPO WM Poddziałania 8.3.2