Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VIII Działanie 8.2 RPO WM