Jak skorzystać z programu ?

 
WUP w Warszawie pośredniczy w przydzielaniu środków w ramach projektów związanych wyłączniez rynkiem pracy.
Dlatego też nazywani jesteśmy Instytucją Pośredniczącą w ramach Osi VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014- 2020. Wdrażamy na terenie Mazowsza projekty, dzięki którym mieszkańcy regionu zyskują doświadczenie zawodowe, czy kwalifikacje zawodowe, które w efekcie prowadzące do znalezienia zatrudnienia. Rodzicom pomagamy wrócić na rynek pracy tworząc żłobki i kluby dziecięce.
Jak się to odbywa? WUP dysponuje środkami, ale nie zajmuje się wsparciem osób bez pracy bezpośrednio. Jako Instytucja Pośrednicząca udzielamy dofinansowania tzw. beneficjentom tj. instytucjom, które złożyły do nas wniosek i otrzymały jego pozytywną ocenę.
Te instytucje rekrutują dopiero uczestników projektu, czyli osoby powyżej 30 roku życia bez pracy oraz opiekunów dzieci do lat 3.
Jak wygląda ta ścieżka?
Patrz poniżej!


Ścieżka dysponowania środkami
                                                                                                                                                          Kwoty rozdysponowania środków między PUP oraz firmyBeneficjenci
Ubieganie się o dofinansowanie to prawdziwe wyzwanie. Projektodawcą nazywa się instytucję, czy firmę, która złożyła do WUP wniosek o dofinansowanie projektu. Dopiero wtedy, gdy przejdzie on pozytywnie ocenę i z firmą zostanie zawarta umowa- będzie można mówić o takiej instytucji „beneficjent". W zależności od konkretnych Działań w ramach Programu projektodawcami mogą zostać różne instytucje. Poznaj ich zgodnie z diagramem:

Podział projektodawców na poszczególne Działania 
Uczestnicy projektu
Uczestnictwo w projekcie daje możliwość skorzystania z bezpłatnych form pomocy, umożliwiającym powrót lub rozpoczęcie kariery na rynku pracy.  O możliwości uczestnictwa w projekcie decydują  konkretne przesłanki. Jakie? Po pierwsze liczy się kategoria wiekowa.
W projekcie w ramach Działania 8.1 i Działania 8.2 RPO WM może brać udział osoba powyżej 30 roku życia.
W przypadku uczestnictwa w projekcie związanego z tworzeniem miejsc opieki dla dzieci do lat 3 kategoria ta nie ma znaczenia. Możliwość zaangażowania konkretnych uczestników przedstawia schemat:


a


Pomoc Techniczna RPO WM 2014- 2020
Oprócz działań ukierunkowanych na pomoc osobom pozostającym bez zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie realizuje projekt w ramach Osi Priorytetowej XI  Pomoc Techniczna RPO WM 2014- 2020. Jego celem jest zapewnienie właściwego wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 poprzez wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu oraz wsparcie procesów informacji i promocji. Dofinansowanie projektu z UE na lata 2019-2023:
768 000,00 zł. Ponadto środki w ramach Osi XI Pomoc Techniczna zapewniają również właściwe wdrażanie oraz certyfikację Programu. Dofinansowanie projektu z UE na lata 2019-2023: 10 739 840,00 zł.