Dokumenty programowe:

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z 12.02.2015 r.
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z 18 grudnia 2017 r. wraz  z załącznikami (wersja 1.30) - wersja aktualna
  Wersje archiwalne:
  Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z 20 listopada 2017 r. wraz  z załącznikami (wersja 1.29) 
  Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z 18 lipca 2017 r. (wersja 1.26) 
  Załącznik nr 1 – Tabela transpozycji PI
  Załącznik nr 2  - Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań
  Załącznik 3a - Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych działań poddziałań dla EFRR
  Załącznik 3b - Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych działań poddziałań dla EFS
  Załącznik nr 4 – Wykaz zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze środków RPO WM 2014  - 2020
  Załącznik nr 5 – Zrównoważona intermodalna mobilność miejska (PI 4e)
 3. Umowa Partnerstwa - wersja aktualna (obowiązuje od sierpnia 2017r.)
  Wersje archiwalne:
  Umowa Partnerstwa z 23.05.2014 r.

Dokumenty obowiązujące:

 1.   Wytyczne zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020 z 19.07.2017 r. 
    - wersja aktualna (obowiązuje od 19.07.2017r.)

     Wersje archiwalne:
     Wytyczne zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020 z 19.09.2016 r.
     Wytyczne zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020 z 10.04.2015 r. 
 2. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 - wersja aktualna (obowiązuje od 01.01.2018r.)
  Wersje archiwalne:
  Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze
  rynku pracy na lata 2014-2020 z 2.11.2016 r.
  Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze
  rynku pracy na lata 2014-2020 z 22.07.2015 r.
 3. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 - wersja aktualna (obowiązuje od 06.03.2017r.)
  Wersje archiwalne:
  Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 z 31.03.2016 r.
 4. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z 08.05.2015 r. 
 5. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 - wersja aktualna (obowiązuje od 3.11.2016 r.)
  Załącznik do Wytycznych nr 1: Wzór Rocznego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych 
  Załącznik do Wytycznych nr 2: Informacja o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych 
  Załącznik do Wytycznych nr 3: Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym
  Wersje archiwalne:        
  Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z 30.04.2015 r.
  Załącznik 1. Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych
  Załącznik 2. 
  Informacja o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych
  Załącznik 3. 
  Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu
 6. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 18.05.2017 r. - wersja aktualna (obowiązuje od 18.05.2017 r.)
  Wersje archiwalne:  
  Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 22.04.2015 r.
 7. Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 - 2020 z 28.10.2015 r.
 8. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z 19.12.2017 r. - wersja aktualna (obowiązuje od 19.12.2017 r.)
  Wersje archiwalne:  
  Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z 03.03.2015 r.
 9. Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 31.03.2015 r.
 10. Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 - wersja aktualna (obowiązuje od lutego 2017 r.)
  Wersje archiwalne:  
  Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 z 08.05.2015 r.
 11. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji z 21.07.2017 r. - wersja aktualna (obowiązuje od 21.07.2017 r.)
  Wersje archiwalne:  
  Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji z 14.06.2016 r.
 12. Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
 13. Strategia komunikacji RPO WM na lata 2014-2020
 14. Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 - wersja aktualna (obowiązuje od lipca 2017 r.)
  Wersje archiwalne:  
  Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020

Rozporządzenia unijne:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
 3. Rozporządzenia Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
 4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

Rozporządzenia polskie:

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 18 czerwca 2015 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z dnia 18 grudnia 2009 r.

Ustawy:

 1. Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. nr 59, poz. 404, późn. zm.)

 2. Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.)
 3. Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa) z 02.09.2017 r.
     Opis zmian od ostatniej wersji PDF

  Wersje archiwalne:  
  Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa) z 22.02.2016 r.
 4. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Pzp) (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
 5. Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782)
 6. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)

Wytyczne programowe:

 1. Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zatwierdzone uchwałą Zarządu nr 1159/70/15 z 28.08.2015 r. - wersja archiwalna
 2. Wytyczne programowe w zakresie wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 z 26.01.2016 r. - wersja archiwalna
 3. Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - wersja archiwalna