Zapoznaj się z prawem i dokumentami

 

Półki uginające się od książek? Nie tym razem! W tym miejscu znajdziesz dokumenty programowe, wytyczne oraz stanowiska instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu. Zapraszamy do poznania podstaw funkcjonowania Programu i ich wykładnię. Wszystko w jednym miejscu specjalnie dla Ciebie!
 Sekcje podzieliliśmy na Program i jego szczegółowy opis, następnie wytyczne. W drugiej części zamieściliśmy stanowiska instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu. Materiały zamieściliśmy tak, by ułatwić Ci ich zrozumienie:

 

 
 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z 27.06.2018 r.
  Wersje archiwalne▼
   
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z 28 listopada 2018 r. wraz  z załącznikami (wersja 2.6)
  Wersje archiwalne▼

 3. Umowa Partnerstwa - wersja aktualna (obowiązuje od sierpnia 2017r.)
  Wersje archiwalne▼
   
          

 
 1. Wytyczne zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020 z 19.07.2017 r. 
  - wersja aktualna (obowiązuje od 19.07.2017r.)
  1.1    
  Zamówienia udzielane w ramach projektów
  1.2    Listy  sprawdzające dla postępowań dotyczących udzielenia zamówień publicznych realizowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności i rozeznaniem rynku
  Wersje archiwalne▼
 2. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 - wersja aktualna (obowiązuje od 01.01.2018r.)
  Wersje archiwalne▼
   
 3. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 - wersja aktualna (obowiązuje od 07.03.2018r.)
  Wersje archiwalne▼
   
 4. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z 05.04.2018 r. (obowiązuje od 05.04.2018 r.)
  Wersje archiwalne▼

          Załącznik nr 1: Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn
          Załącznik nr 2: Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020
   
 5. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (obowiązuje od 16.03.2018 r.)
  Wersje archiwalne▼

  5.1 Opis zmian do ostatniej wersji
   
 6. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 - wersja aktualna (obowiązuje od 3.11.2016 r.)
  Wersje archiwalne▼
   
       Załącznik nr 1: Wzór Rocznego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych
       Wersje archiwalne załączników▼
   
       Załącznik nr 2: Informacja o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych
       Wersje archiwalne załączników▼
   
       Załącznik nr 3: Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym
       Wersje archiwalne załączników▼
   
 7. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 18.05.2017 r. - wersja aktualna (obowiązuje od 09.07.2018 r.)
  Wersje archiwalne▼

       Załącznik nr 1: Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFRR, FS (obowiązuje od 09.07.2018 r.)
       Wersje archiwalne załączników▼

       Załącznik nr 2: Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS (obowiązuje od 09.07.2018 r.)
       Wersje archiwalne załączników▼

       Załącznik nr 3: Wzór dokumentu dot. metodologii szacowania wartości docelowych wskaźników w KPO/RPO (obowiązuje od 09.07.2018 r.)
       Wersje archiwalne załączników▼

       Załącznik nr 4: Wzór dokumentu dot. metodologii szacowania wartości docelowych wskaźników w KPO/RPO (obowiązuje od 09.07.2018 r.)
       Wersje archiwalne załączników▼

       Załącznik nr 5: Wzór metryki wskaźnika kluczowego (obowiązuje od 09.07.2018 r.)
       Wersje archiwalne załączników▼
       
       
  Załącznik nr 6: Sposób pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego EFS (obowiązuje od 09.07.2018 r.)
       Wersje archiwalne załączników▼

       Załącznik nr 7: Zakres danych nt. uczestników projektów współfinansowanych z EFS gromadzonych w centralnym systemie teleinformatycznym (obowiązuje od 09.07.2018 r.)
       Wersje archiwalne załączników▼

       Załącznik nr 8: Informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji (obowiązuje od 09.07.2018 r.)
       Wersje archiwalne załączników▼

 8. Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 - 2020 z 28.10.2015 r.
   
 9. Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej 2014-2020 (obowiązuje od stycznia 2018 r.)
   
 10. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z 19.12.2017 r. - wersja aktualna (obowiązuje od 19.12.2017 r.)
  Wersje archiwalne▼
   
 11. Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 31.03.2015 r. 
 12. Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 - wersja aktualna (obowiązuje od lutego 2017 r.)
  Wersje archiwalne▼
   
 13. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji z 21.07.2017 r. - wersja aktualna (obowiązuje od 21.07.2017 r.)
  Wersje archiwalne▼
   
 14. Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
 15. Strategia komunikacji RPO WM na lata 2014-2020
   
 16. Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 - wersja aktualna (obowiązuje od lipca 2017 r.)  
  Wersje archiwalne▼
 17. Wytyczne w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020

   
 18. Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zatwierdzone uchwałą Zarządu nr 1159/70/15 z 28.08.2015 r. - wycofane
 19. Wytyczne programowe w zakresie wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 z 26.01.2016 r.  - wycofane
 20. Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020  - wycofane 
 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
 3. Rozporządzenia Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  
 4.  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu


 

 
 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 18 czerwca 2015 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z dnia 18 grudnia 2009 r. 
 1. Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. nr 59, poz. 404, późn. zm.)

 2. Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.)
 3. Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa) z 02.09.2017 r.

     3.1 Opis zmian od ostatniej wersji PDF

   
  Wersje archiwalne▼
   
 4. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Pzp) (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
 5. Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782)
 6. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) 
 1. Oznaczanie projektów zgodnie z wamaganiami zawartymi w >Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji
 2. Stosowanie zasady konkurencyjności przed podpisaniem umowy o dofinansowanie
 3. Stosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień 
 1. Finansowanie zajęć dodatkowych w miejscach opieki dla dzieci do lat 3


 
 1. Obliczanie kosztu lunchu/obiadu/kolacji oraz przerwy kawowej w ramach projektu


 
 1. Zakończenie udziału w projekcie.
 2. Angażowanie i wynagradzanie opiekunów stażystów.
 3. Oznaczanie działań oraz materiałów informacyjno-promocyjnych
 1. Realizacja projektu dot. opieki nad dziećmi do lat 3 
 1. Pobieranie opłat od opiekunów prawnych dzieci w wieku do lat 3 jako wkładu własnego
 2. Finansowanie szkoleń dla niań


 1. Wyjaśnienie kwestii problemowych w ramach konkursu z RPMA.08.03.02-IP-14-001/16
 2. Wyjaśnienie kwestii problemowych w realizacji projektów pozakonkursowych PUP
 3. Mierzenie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w ramach Działania 8.2
 4. Oznakowania plakatem A3 
 1. Rozliczanie wydatków w projekcie za pomocą metod uproszczonych