Komisja w ramach konkursu nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16