Zaktualizowany harmonogram oceny merytorycznej dla konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/17.